Founder Members

SRI BIKASH CH. SARKAR
DR. BARINDRA KR. BARMAN
Late PRADIP KR. GHOSH
Late RABI SANKAR LODH
SRI SANTI GOPAL DAS
SRI SOURENDRA BANERJEE
Late UDAY SINGHA GHOSH